18" Zhangbi PagodaDescription

5306 18" Zhangbi Pagoda H18"TD12"BD6.5" Weight: 35 Lbs